Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Cliënt/Opdrachtgever – De rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die enige schriftelijke en/of mondelinge, al dan niet aanvullende, overeenkomst(en) heeft met ‘LAATJEKENNEN’.

Opdrachtnemer – De aanbieder van de diensten en/of producten te weten ‘LAATJEKENNEN’.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook inbegrepen, en alle verbintenissen tussen Opdrachtnemer enCliënt/Opdrachtgever .

Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk uitdrukkelijk tussen Opdrachtnemer en Cliënt/Opdrachtgever  zijn overeengekomen.

De door Cliënt/Opdrachtgever  eventueel gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offerte

Opdrachtnemer stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor project voorbereiding, opnames, montage, materiaal gebruik en andere project gerelateerde zaken. Opdrachtnemer bepaalt deze uren in alle redelijkheid.

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan na verloop van 14 dagen na verzending van de offerte door de opdrachtnemer aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt/Opdrachtgever  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Bij uitvoerende taken op locatie, zijn huurkosten voor rekening van de Cliënt/Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cliënt/Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 4. Meerwerk

Ondanks de in achtgenomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een Cliënt/Opdrachtgever , al dan niet gedurende de productie, additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekeninggebracht.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Cliënt/Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor het oorspronkelijk overeengekomen werk. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Cliënt/Opdrachtgever  aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom

Alle auteursrechten, beeldrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen en/of diensten zoals, onder meer, maar niet limitatief opgesomd: gedane aanbiedingen, concepten, ideeën, voorstellen, verstrekte ontwerpen, films, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, folders, banners, adviezen, huisstijl en softwareapplicaties, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers, tenzij uitdrukkelijkschriftelijk anders is overeengekomen.

Deze rechten als genoemd in artikel 5.1 blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Cliënt/Opdrachtgever  voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer gekopieerd, gebruikt of aan derden getoondworden.

Cliënt/Opdrachtgever  krijgt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die aan Opdrachtnemer toebehoren conform artikel 5 een niet overdraagbaar gebruikersrecht en zal de geleverde producten en/of diensten alleen mogen gebruiken voor het doel als omschreven en/of besproken tijdens het geven van de opdracht dan wel in de offerteaanvraag of de offerte/overeenkomst als door Opdrachtnemer omschreven.

Indien Cliënt/Opdrachtgever  de producten en/of diensten voor additionele doeleinden wenst te gebruiken dan dient zij daarover in contact te treden met Opdrachtnemer. Landelijk, regionaal en website gerelateerd gebruik wordt daarbij gezien als verschillende c.q. additionele doeleinden.

Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel 5 is Cliënt/Opdrachtgever  aan Opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000 per overtreding. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 6: Vrijwaring

6.1 Cliënt/Opdrachtgever  vrijwaart de Opdrachtnemer geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht; schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten (ook voorde gebruikte muziek) dan wel portretrechten dan wel enig ander recht al dan niet van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld van de zijde van de Opdrachtnemer.

Artikel 7: Muziek

7.1 Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten door de Cliënt/Opdrachtgever  soms gelden afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie als bijvoorbeeld Buma Stemra.

Deze gelden zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de gelden worden bepaald door bijvoorbeeld stichting Buma Stemra.

De afdracht van deze gelden zal door de Cliënt/Opdrachtgever  zelf met het desbetreffende bedrijf c.q. de desbetreffende artiest worden afgestemd. Cliënt/Opdrachtgever  vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken hieromtrent van artiesten en/of dergelijke incasseringsbedrijven.

Artikel 8: Voice-over

8.1 Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over worden in de offerte door de opdrachtnemer opgenomen. Wanneer de opdrachtgever buiten de geoffreerde en overeengekomen diensten toch een voice over wenst worden deze kosten als meerkosten door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9: Aard van de verbintenissen

Alle verbintenissen van de Opdrachtnemer zijn inspanningsverbintenissen.

De Cliënt/Opdrachtgever  is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Daarbij behoort de Cliënt/Opdrachtgever  te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

De Cliënt/Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Het materiaal waarop de klacht betrekking heeft dient binnen eenzelfde termijn ter beschikking te staan aan de Opdrachtnemer ter verificatie.

Indien de melding niet tijdig door Cliënt/Opdrachtgever  is gedaan, dan zal haar reclamatierecht komen te vervallen en zal dit hebben te gelden als volledige aanvaarding van het product en is opdrachtnemer niet meer gehouden hierop in te gaan dan wel enige schadevergoeding uit te keren.

Indien de klacht door de Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht zal worden verholpen met instandhouding van de bestaande overeenkomst.

De Cliënt/Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

Het indienen van een klacht ontslaat Cliënt/Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegensOpdrachtnemer.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, – waaronder begrepen de onderzoekskosten -, door de Opdrachtnemer gemaakt, in het geheel voor rekening van deCliënt/Opdrachtgever .

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Cliënt/Opdrachtgever  verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die Cliënt/Opdrachtgever lijdt en die het directe, rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming en er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt o.a. maar niet limitatief opgesomd: • bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, gederfde winst, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Cliënt/Opdrachtgever ; • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen • Gevolgschade

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met Cliënt/Opdrachtgever  is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

Dit bedrag zal nimmer meer bedragen dan maximaal 50% de hoogte van de factuur van de desbetreffendelevering.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 11. Relatiebeding

Het is Cliënt/Opdrachtgever  zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer – gedurende de looptijd van een Opdracht evenals gedurende een periode van vijf (5) jaar na afloop daarvan, niet toegestaan op enige wijze, direct of indirect zakelijke relaties, hieronder inbegrepen een arbeidsrelatie met de Opdrachtnemer(s) van; dan wel personeel van; Opdrachtnemer aan te gaan of te onderhouden.

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst evenals gedurende een periode van vijf

(5) jaar na het einde van deze Overeenkomst zal Cliënt/Opdrachtgever geen personeel van Opdrachtnemer, daaronder begrepen personeel van ondernemingen die tot de groep van ondernemingen behoren waartoe Opdrachtnemer behoort, in dienst nemen of op enige wijze, direct of indirect, bij de uitvoering van haar werkzaamheden betrekken, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Cliënt/Opdrachtgever  is ervan bewust dat het bepaalde in dit artikel voor Opdrachtnemer van wezenlijk belang is.

11.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Cliënt/Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 30.000 (dertigduizend) per gebeurtenis en tevens Euro 15.000 (vijftienduizend) per gebeurtenis voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Een en ander laat onverlet de keuze van Opdrachtnemer om in plaats van voornoemde boete, schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Betalingscondities

Alle facturen zullen door de Cliënt/Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de Cliënt/Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur c.q. openstaande bedrag.

Bij nieuwe klanten moet vijftig procent van het geoffreerde bedrag na ondertekening van de offerte uiterlijk binnen twee weken zijn voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Cliënt/Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt/Opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling van rechtswege in verzuim.

De Cliënt/Opdrachtgever  is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt/Opdrachtgever  in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag inclusief eventuele (buiten)gerechtelijke incassokosten.

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen.

Ingeval de Opdrachtnemer door overmacht, waaronder in deze voorwaarden ook is begrepen: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere

stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, ziekte van de Opdrachtnemer dan wel een van zijn medewerkers of hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, redelijkerwijs niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen, kan Opdrachtnemer gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Cliënt/Opdrachtgever is gehouden deze facturen tevoldoen.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Het in het kader van de overeenkomst door Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Cliënt/Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Cliënt/Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze tebezwaren.

De Cliënt/Opdrachtgever  dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Cliënt/Opdrachtgever  verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Cliënt/Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15. Gebruik door Opdrachtnemer zelf

Opdrachtnemer is ten allen tijde en naar eigen inzicht bevoegd en gerechtigd om de door hem aan de Cliënt/Opdrachtgever  geleverde producten en/of diensten zelf te gebruiken, dat wil zeggen te openbaren en/of te verveelvoudigen in het kader van promotie, publiciteit en public relations, en in het kader van aanvulling van haar eigen portfolio. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan het plaatsen van de geleverde producten en/of diensten op haar eigen website en dat van haar freelancers die onderdeel waren van de opdracht.

Opdrachtnemer zal de Cliënt/Opdrachtgever van dergelijk gebruik op de hoogte stellen maar behoeft niet haar goedkeuring te vragen en evenmin is Opdrachtnemer de Cliënt/Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor dergelijk gebruik.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.